حد نصاب نمره آزمون های مورد تایید دانشگاه آزاد اسلامی به صورت زیر است:


آزمون EPT-IAU

نمره قبولی: ۵۰ ، نمره مشروط: ۴۰


آزمون TOEFL-IBI

نمره قبولی: ۶۵  ، نمره مشروط: ۵۲


آزمون TOEFL-PAPER BASE 

نمره قبولی: ۵۲۰  ، نمره مشروط: ۴۱۶


آزمون MCHE و MSRT 

نمره قبولی: ۶۵ ، نمره مشروط: ۵۲


آزمون TOLIMO 

نمره قبولی: ۵۴۰  ، نمره مشروط: ۴۳۲


آزمون: IELTS

نمره قبولی:  ۶ ، نمره مشروط: ۴.۸