حد نصاب نمره آزمون های مورد تایید دانشگاه آزاد اسلامی به صورت زیر است:


آزمون EPT-IAU

نمره قبولی: ۵۰ ، نمره مشروط: ۴۰


آزمون TOEFL-IBI

نمره قبولی: ۶۵  ، نمره مشروط: ۵۲


آزمون TOEFL-PAPER BASE 

نمره قبولی: ۵۲۰  ، نمره مشروط: ۴۱۶


آزمون MCHE و MSRT 

نمره قبولی: ۶۵ ، نمره مشروط: ۵۲


آزمون TOLIMO 

نمره قبولی: ۵۴۰  ، نمره مشروط: ۴۳۲


آزمون: IELTS

نمره قبولی:  ۶ ، نمره مشروط: ۴.۸

✅منظور از نمره مشروط چیست؟

درصورتی که دانشجو بتواند ۸۰% حد نصاب نمره قبولی یکی از آزمون های فوق را کسب کند، به صورت مشروط به او اجازه حضور در امتحان جامع داده می شود. بنابراین دانشجو باید قبل از دفاع رساله خود نمره قبولی زبان را در یکی از آزمون های مورد قبول دانشگاه کسب و به دانشگاه ارائه کند. این اقدام به عنوان یک کمک به دانشجویان دوره دکتری به شمار می رود که بتوانند به صورت مشروط در آزمون جامع شرکت کنند.