نمونه سوال کلاس پنجم ابتدایی درس املا

بسمه تعالی

اداره کل آموزش و پرورش استان

           پایه ششم ابتدایی                                      مدیریت آموزش و پرورش شهرستان                        نام درس : املاء

    نام و نام خانوادگی  :                                                   تاریخ آزمون:                                              زمان پاسخگویی :       دقیقه

            شماره ردیف :                                                   نام آموزگار :                                                سال تحصیلی: 92-91

 

ردیف

شرح

بارم

1

کدام کلمه از نظر املایی غلط است؟

   الف- عظیم             ب- نحراسیم          ج- ضعیف                        د- مشفق

 

5/0

2

کدام کلمه مانند کلمات دیگر تلفظ نمی شود؟

  الف- مرتض         ب- کبری                    ج- مهدی                         د- صغری

 

5/0

3

رابطه ی طلب و مطلوب مانند رابطه ی کدام یک از گزینه هاست؟

الف- نظر و منظور       ب- معلم و علوم                  ج- مثل و امثال                     د- غریب و قریب

 

5/0

4

مفرد کلمات زیر را بنویسید.

                                                 ساعات :                                           عواطف :

1

5

هم خانواده ی کلمات زیر را بنویسید.

                                                   فضل:                                            تعلیم :                 

1

6

جای خالی را با توجه به معنای کلمه کامل کنید.

 

       ﻣﻘ......ﻮد : هدف                                       ﻃ....ﺎم : غذا                                   اﺗ.ّ...ﺎد: یکپارچگی                  

            آ....ﺎز:شروع                                      ﻣ.... ﻔق : هماهنگ                             اﻳ...ﺎر: از خود گذشتگی

 

5/1

7

با توجه به معنی جمله ، زیر کلمه ی مناسب خط بکش.

اول دست و دهان پاک کند آنگاه به کنار (خان- خوان) حاضرآید.

چرا کار نکنی تا از ( مزلّت – مذلّت – مظلّت ) خدمت رهایی یابی.

 

1

8

درجمله های زیر کلمات مشخص شده را با حروف مناسب کامل کنید.

آدمی باید سخن دیگری را ﻗ.......ﻊنکند .

چون دوست نو گیری پشت بر دوستان ﻛ.....ﻦ مکن.

 

1

9

چهار کلمه بنویسید که در آنها یکی از شکلهای حرف  (ع) بکار رفته باشد.

 

 

1

10

به کلمات زیر (ی) اضافه کنید و کلمه ی جدید را بنویسید

     بنده :                                گوینده :                                    یکپارچه :                                بافنده :     

 

1

11

با حروف داده شده چهار کلمه بنویسید که ارزش املایی داشته باشند. (ب ، ا ، غ ، ز )

 

 

1

موفق و موید باشید.

 

مشاورین سامانه صدای مشاور تحصیلی مشاور و پاسخگوی مشکلات درسی  دانش اموزان  مقاطع مختلف تحصیلی می باشند