سلام

فرمول محاسبه این سوال توی ماشین حساب به چه نحوی هستش ؟

این عدد X چند درصد از X است؟

محسابه درصد