منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 95 - 96


منابع کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر در سه گرایش به شرح زیر می باشد.


هوش مصنوعی


زبان عمومی و تخصصی :


   1ـ مقالات IEEE، Elfevier،Science Direct


   ریاضیات مهندسی:


1ـ ریاضیات مهندسی پیشرفته، اروین کرویت سیک، ترجمه عالم زاده  2ـ متغیرهای مختلط، تألیف چرچیل


   آمار و احتمال:


    1ـ آمار ریاضی تألیف والپول 2ـ آمار و احتمالات، دکتر نیکوکار، دانشگاه علم و صنعت 3ـ نظریه احتمال و کاربرد آن، دکتر اخوان نیاکی 4ـ کتاب و جزوه آمار مهندسی تألیف دکتر ملحوجی، دانشگاه صنعتی شریف 5 ـ جزوه آمار، دکتر رئیسی، دانشگاه صنعتی اصفهان


   محاسبات عددی:


  1ـ تحلیل عددی تألیف آلکینسن 2ـ روشهای عددی تألیف ناکامورا 3ـ محاسبات و تحلیل‌های عددی تألیف بلوم


   ساختمان‌های گسسته:


   1ـ ریاضیات گسسته ، گریمالدی2ـ ریاضی گسسته نوشته ترمبلی، گراسمن


   ساختمان داده:


  1ـ اصول ساختمان داده‌ها تألیف هرویتز 2ـ ساختمان داده‌ها با استفاده از پاسکال تألیف تننباوم 3ـ ساختمان داده‌ها، CLRS


   نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها:


  1ـ مقدمه‌ای بر زبانهای رسمی و ماشین تألیف لینز 2ـ تئوری محاسبات تألیف وود 3ـ تئوری زبانهای رسمی تألیف روسز 45ـ کتاب نظریه زبان‌ها و محاسبات سیپسر


   مدارهای منطقی:


 1ـ اصول طراحی دیجیتال تألیف واکرلی 2ـ طراحی سخت‌افزار مهندسی کامپیوتر تألیف موریس مانو


   معماری کامپیوتر:


 1ـ طراحی سیستم‌های کامپیوتری تألیف مانو  2ـ معماری کامپیوتر تألیف پترسون


   سیستم عامل:


  1ـ سیستمهای عامل مدرن تألیف تننباوم 2ـ سیستمهای عامل تألیف استالینگ 3ـ مفاهیم سیستمهای عامل تألیف سیلبر شاتز


   مدارهای الکتریکی:


1ـ نظریه اساسی مدارها و شبکه ها، تألیف چارلز دسور، ارنست کوه، ترجمه و تکمیل: پرویز جبه دار مارالانی انتشارات دانشگاه تهران 2ـ رهیافت حل مسأله در مدارهای الکتریکی تألیف محمود دیانی 3ـ مدارهای الکتریکی تالیف ویلیام هیت


   طراحی الگوریتم


   1ـ CLRS


   2ـ اصول الگوریتم­های کامپیوتر تألیف هرویتز 4ـ الگوریتم­ها و ساختمان داده تألیف ای‌هو


   هوش مصنوعی:


   1ـ هوش مصنوعی تألیف راسل 2ـ هوش مصنوهی تألیف ریچ 3ـ پرولوگ تألیف براتکو


نرم افزار و الگوریتم


  زبان عمومی و تخصصی :


   1ـ مقالات IEEE، Elfevier،Science Direct


   ریاضیات مهندسی:


1ـ ریاضیات مهندسی پیشرفته، اروین کرویت سیک، ترجمه عالم زاده 2ـ متغیرهای مختلط، تألیف چرچیل


   آمار و احتمال:


    1ـ آمار ریاضی تألیف والپول 2ـ  مبانی احتمال تألیف شلدون راس 3ـ نظریه احتمال و کاربرد آن، دکتر اخوان نیاکی 4 ـ کتاب و جزوه آمار مهندسی تألیف دکتر محلوجی، دانشگاه صنعتی شریف 5 ـ جزوه آمار، دکتر رئیسی، دانشگاه صنعتی اصفهان


   محاسبات عددی:


   1ـ تحلیل عددی تألیف آلکینسن  2ـ روشهای عددی تألیف ناکامورا  3ـ محاسبات و تحلیل‌های عددی تألیف بلوم


   ساختمان‌های گسسته:


  1ـ ریاضیات گسسته ، گریمالدی2ـ ریاضی گسسته نوشته ترمبلی، گراسمن


   ساختمان داده:


   1ـ اصول ساختمان داده‌ها تألیف هرویتز 2ـ ساختمان داده‌ها با استفاده از پاسکال تألیف تننباوم 3ـ ساختمان داده‌ها، CLRS


   نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها:


  1ـ مقدمه‌ای بر زبانهای رسمی و ماشین تألیف لینز 2ـ تئوری محاسبات تألیف وود 3ـ تئوری زبانهای رسمی تألیف روسز 4ـ کتاب نظریه زبان‌ها و محاسبات سیپسر


   مدارهای منطقی:


1ـ اصول طراحی دیجیتال تألیف واکرلی 2ـ طراحی سخت‌افزار مهندسی کامپیوتر تألیف موریس مانو


   معماری کامپیوتر:


   1ـ طراحی سیستم‌های کامپیوتری تألیف مانو  2ـ معماری کامپیوتر تألیف پترسون


   سیستم عامل:


1ـ سیستمهای عامل مدرن تألیف تننباوم 3ـ سیستمهای عامل تألیف استالینگ 4ـ  مفاهیم سیستمهای عامل تألیف سیلبر شاتز


   کامپایلر:


  1ـ اصول طراحی کامپایلر تألیف ای‌هو


   زبان‌های برنامه‌سازی:


 1ـ زبانهای برنامه‌سازی تألیف پرات 2ـ اصول زبانهای برنامه‌سازی تألیف هرویتز


   طراحی الگوریتم:


   1ـ CLRS


   2ـ اصول الگوریتمهای کامپیوتر تألیف هرویتز 4ـ الگوریتمها و ساختمان داده تألیف ای‌هو


   پایگاه داده:


  1ـ پایگاه داده‌ها تألیف دیت 2ـ اصول پایگاه داده تألیف سیلبر شاتز


معماری کامپیوتر


  زبان عمومی و تخصصی :


   1ـ مقالات IEEE، Elfevier،Science Direct 


   ریاضیات مهندسی:


  1 ـ ریاضیات مهندسی پیشرفته، اروین کرویت سیک، ترجمه عالم زاده 2ـ متغیرهای مختلط، تألیف چرچیل


   آمار و احتمالات:


   1ـ آمار ریاضی تألیف والپول 2ـ مبانی احتمال تألیف شلدون راس 3ـ نظریه احتمال و کاربرد آن، دکتر اخوان نیاکی 4ـ کتاب و جزوه آمار مهندسی تألیف دکتر محلوجی، دانشگاه صنعتی شریف 5 ـ جزوه آمار، دکتر رئیسی، دانشگاه صنعتی اصفهان


   محاسبات عددی:


 1ـ تحلیل عددی، تألیف آلکینسن 2ـ روش‌های عددی، تألیف ناکامورا 3ـ محاسبات و تحلیل‌های عددی، تألیف بلوم


   ساختمان‌های گسسته:


  1ـ ریاضیات گسسته، تالیف گریمالدی 2ـ ریاضی گسسته نوشته ترمبلی، گراسمن


   ساختمان داده:


 1ـ اصول ساختمان داده‌ها، تألیف هرویتز 2ـ ساختمان داده‌ها با استفاده از پاسکال، تألیف تننباوم 3ـ ساختمان داده‌ها ـ CLRS


   نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها:


 1ـ مقدمه‌ای بر زبانهای رسمی و ماشین، تألیف لینز2ـ تئوری محاسبات، تألیف وود 3ـ تئوری زبانهای رسمی، تألیف روسز 4ـ کتاب نظریه‌ها و محاسبات تالیف سیپسر


   مدارهای منطقی:


  1ـ اصول طراحی دیجیتال تألیف واکرلی 2ـ طراحی سخت‌افزار مهندسی کامپیوتر تألیف موریس مانو


   معماری کامپیوتر:


  1ـ کتاب طراحی سیستم‌های کامپیوتری تألیف مانو 2ـ کتاب معماری کامپیوتر تألیف پترسون


   سیستم عامل:


  1ـ سیستمهای عامل مدرن تألیف تننباوم 2ـ سیستمهای عامل تألیف استالینگ 3ـ مفاهیم سیستمهای عامل تألیف سیلبر شاتز


   مدارهای الکتریکی:


 1ـ نظریه اساسی مدارها و شبکه ها، تألیف چارلز دسور، ارنست کوه، ترجمه و تکمیل: پرویز جبه دار مارالانی انتشارات دانشگاه تهران 2ـ رهیافت حل مسأله در مدارهای الکتریکی تألیف محمود دیانی 3ـ مدارهای الکتریکی تالیف ویلیام هیت


   VLSI:


1ـ اصول طراحی VLSI نوشته کامران شریف اشراقیان (ناشر: شیخ بهایی) 2ـ اصول طراحی مدارات VLSI، دکتر صاحب الزمانی، دانشگاه امیرکبیر


   الکترونیک دیجیتال:


1ـ الکترونیک دیجیتال تألیف مهدی صدیقی ـ والیزاده و مهدی‌پور (انتشارات پلی‌تکنیک)  2ـ اصول و مبانی الکترونیک دیجیتال ترجمه پوپک محبت‌زاده 3ـ اصول و مبانی طراحی مدارات دیجیتال نوشته صالح و جکسون


   انتقال داده:


 1ـ کتاب انتقال داده ها و شبکه‌های کامپیوتری دکتر فروزان 2ـ شبکه‌های کامپیوتری تننباوم ترجمه دکتر پدرام 3ـ انتقال داده و شبکه‌های کامپیوتری تألیف ویلیام استالینگز ترجمه قدرت‌الله سپیدفا