منابع و دروس امتحانی گروه علوم پزشکی آزمون دکتری 95 - 96آمار زیستی- آموزش بهداشت- انگل شناسی- ایمنی شناسی

ویروس شناسی- زیست فناوری- بهداشت حرفه ای – علوم تشریح

بیوشیمی بالینی- ژنتک پزشکی- فیزیوتراپی- فیزیولوژی- فیزیک پزشکی

پرستاری- بهداشت محیط- باکتری شناسی- 

هماتولوژی- قارچ شناسی