منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی95-96

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی 95 - 96


کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی


برای هر 3 گرایش 1 دفترچه ارائه می شود با مجموعاً 240 سوال و 150 دقیقه زمان پاسخگویی البته هر گرایش تنها به 60 سوال عمومی و 60 سوال تخصصی در نظر گرفته شده پاسخگو خواهند بود.


منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی


زبان عمومی:


- کتاب های  ( عمومی و تخصصی)


1ـ جزوه تخصصی واژگان 


2ـ Grammar Digest


3ـ دستور و نگارش برای دانشجویان دانشگاه‌ها (دکتر بهروز عزبدفتری)


4ـ بخش Reading comprehension کتاب‌های GRE